March 7, 2014

PETER PILOTTO: BIO & STREETSTYLE.I already told you I was going to post a post all about Peter Pilotto, here is Peter Pilotto's bio according to their website. 
Tomorrow I'll tell you all about the Spring/Summer '14 collection!

Peter Pilotto and Christopher De Vos are the designers behind the PETER PILOTTO label. Pilotto is half-Austrian, half-Italian and De Vos is half-Belgian, half-Peruvian. They met whilst studying at Antwerp’s prestigious Royal Academy of Fine Arts in the year 2000.
Peter Pilotto en Christopher De Vos zijn de designers achter het PETER PILOTTO label.
Pilotto is half Australisch, half-Italiaans en De Vos is half-Belgisch en half-Peruviaans. Ze hebben elkaar ontmoet toen ze studeerden aan de prestigieuze Koninklijke Academie voor schone kunsten van Antwerpen in 2000. 
PETER PILOTTO’s vision of womenswear embraces both new and classic perspectives on elegance. Otherworldly prints combine with soft sculptural shapes to form the handwriting of the design duo, something which evolves and is explored each season as opposed to being reactionary.
PETER PILOTTO's visie op vrouwenkledij houdt zowel nieuwe als klassieke perspectieven rond elegantie in. Buitenaardse prints gecombineerd met zachte vormen, vormen de handtekening van dit design duo, iets wat evolueert en ieder seizoen wordt verkend als het tegenovergestelde van reactionair.
Pilotto is focused toward textiles and print whereas De Vos concentrates more on silhouette and drape. However, the duo work beyond their individual perimeters to create something new, their process being very organic and beyond an integration of the two fields.
Pilotto is gefocust op textiel en print, en De Vos concentreert zich meer op het silhouette en drapering. Maar toch werkt het duo buiten hun eigen perimeters om iets nieuw te creëren, hun proces is heel organisch en meer dan een integratie van deze twee velden.

PETER PILOTTO prefer to guard a little magic around their creations for the wearer’s own input. This is reinforced by the idea of the curiosity cabinet, which is something that holds stimulus for the duo. The curiosity cabinet is a metaphor for journey, their cultural mix and a collection of recurring things that enamour them, such as natural phenomena. The duo are particularly fascinated with a scientific view of nature, as reflected in the microscopic, encrusted, hyper-real prints of the collections.
PETER PILOTTO prefereert om een beetje magie rond hun collectie te behouden ter invulling van de drager's eigen input. Dit is versterkt door het idee van het kunst- en rariteitenkabinet, iets dat een echte stimulans is voor dit duo. Het kunst- en rariteitenkabinet is een metafoor voor reis, hun culturele mix en een collectie van terugkomende dingen dat hen kan bekoren, zoals natuurlijke fenomenen. Het duo is vooral gefascineerd door de wetenschappelijke visie van natuur, zoals je ziet in de microscopische, hyper-reële prints in hun collecties.

Their customer is unique in that she is beyond pure classification of age or style, just like the clothes themselves. She is instantly attracted to the clothes and will wear them with her own expression, whether she encounters their designs through a chance discovery or is a loyal follower.

Hun klant is uniek in dat zij meer is dan pure classificatie van leeftijd of stijl, net zoals de kleren zelf. Ze is meteen aangetrokken tot de kleren, en zal deze dragen met haar eigen expressie, of ze nu de designs ontmoet in een toevallige ontdekking of als ze een loyale volgeling is.You can shop Peter Pilotto here:
Hier kan je Peter Pilotto shoppen:


How do you feel about Peter Pilotto's style?
Hoe vinden jullie Peter Pilotto's stijl?

Love, Rani


Follow on Bloglovin

2 comments:

I love reading your comments,
if you have any questions you can ask me here or email me at: rani@iamafashioneer.com.

Follow me with Bloglovin' - Follow me on Facebook
- Follow me on Instagram